Wij kunnen iedereen adviseren om een testament op te stellen. Zo komen uw nabestaanden niet met twijfels of zorgen te zitten wanneer u komt te overlijden. Belangrijk hierbij is om te benoemen wie uw wettelijke erfgenamen zijn. Dit kunt u namelijk zelf bepalen, maar alleen wanneer u dit vastlegt. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner en kinderen komen hierbij als eerste in beeld.

Wettelijke erfgenamen: geen testament

Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft. Dit heet versterferfrecht. De wet verdeelt erfgenamen in vier groepen:

  1. Echtgenoten (of geregistreerde partners), kinderen en/of hun afstammelingen
  2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
  3. Grootouders met hun (klein)kinderen; ooms, tantes, neefjes en nichtjes
  4. Overgrootouders met hun afstammelingen

Wie erft?

Volgens de wet moet eerst worden bekeken of er erfgenamen in groep 1 aanwezig zijn. Zijn die er, dan erven zij. Is dat niet zo, dan wordt er gekeken of er erfgenamen zijn die in groep 2 vallen. Ontbreken die ook, dan komt groep 3 aan de beurt en vervolgens groep 4.

Verdeling onder wettelijke erfgenamen

Als iemand geen testament heeft opgemaakt en overlijdt met achterlating van een echtgenoot en kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling houdt het volgende in:

  • De langstlevende echtgenoot krijgt de gehele nalatenschap, inclusief de schulden.
  • De langstlevende echtgenoot is verplicht alle schulden te betalen. Zolang de kinderen niets ontvangen hebben, kunnen de schuldeisers zich alleen richten tot de langstlevende echtgenoot.
  • De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel moet worden omgerekend in een geldbedrag. Zij krijgen daarvoor een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. De kinderen kunnen hun geldbedrag in principe pas opeisen bij overlijden van de langstlevende of bij het faillissement/schuldsanering van de langstlevende.

Wettelijke erfgenamen: wel een testament

In een testament kan worden afgeweken van de wettelijke regels (het versterferfrecht). Om te weten of de overledene een testament heeft opgemaakt, kunt u kosteloos het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen. Het CTR geeft inzicht of een overledene een testament heeft gemaakt en bij welke notaris het testament wordt bewaard. Het CTR beschrijft niets over de inhoud van het testament.

Komt u er niet helemaal uit? Wij helpen u graag bij zaken rondom bijvoorbeeld het testament. Zo bestaat er geen onduidelijkheid meer over wie de wettelijke erfgenamen zijn. Neem gerust contact met ons op, wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen!